Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 18. mars 2005 ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forskriften trer i kraft 1. april 2005 og opphever forskrift 1. desember 2000 nr. 1206 om medisinsk nødmeldetjeneste.

Lovtidend    29. mars 2005    👤Knut Davidsen

Formålet med forskriften er å bidra til å styrke og regulere samhandlingen og synliggjøre ansvarsfordelingen mellom de ulike tjenestene i akuttmedisinen. Kommunene og de regionale helseforetakene pålegges et ansvar for å legge forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Koordinering av tjenester mellom flere nødetater skal ivaretas av politiet/redningssentralene, jf. politiloven § 27.