Forskrift om miljørettet helsevern

Kongen fastsatte 25. april 2003 forskrift om miljørettet helsevern. Formålet med forskriften er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.

Lovtidend    30. april 2003    👤Knut Davidsen

Videre er formålet å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen. Forskriften gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forskriften gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003 og opphever fra samme tid følgende forskrifter:

  • forskrift av 6. juni 1958 nr. 4208 om orden, utstyr og hygiene m.v. i hoteller, andre herberger og serveringssteder
  • forskrifter av 19. juni 1959 nr. 4 for leir- og campingplasser
  • forskrift av 23. november 1962 nr. 3 om forsamlingslokaler
  • forskrifter av 5. januar 1968 nr. 1 om hygieniske forhold ved kirker
  • forskrifter av 10. september 1970 nr. 1 om oppbevaring av avfall og om renovasjon
  • forskrifter av 10. september 1970 nr. 9366 om hygieniske forhold.

Det samme gjelder helseforskrifter som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 7-9. Dette gjelder ikke forskrift av 9. oktober 1974 nr. 2 om begrensning av støy - tillegg til helseforskriftene, Oslo kommune, Oslo.