Forskrift om om forvaltning av rovvilt

I statsråd 18. mars 2005 ble det fastsatt forskrift om forvaltning av rovvilt. Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. Forvaltningen skal ivareta næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser, og til at hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter, med forutsigbarhet og lokal medvirkning.

Lovtidend    23. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Forskriften trer i kraft 1. april 2005 og opphever forskrift 30. juni 2000 nr. 656 om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe. I tillegg oppheves og endres forskrifter med samme tema, se § 22. Forskriften har også kommentarer. Kommentarene har ikke karakter av rettslig bindende regler, men presiserer og utdyper hvordan myndighetene tolker bestemmelsene og hva som vil bli lagt til grunn ved anvendelsen.