Forskrift om prikkbelastning

19. september 2003 fastsatte Kongen i statsråd forskrift om prikkbelastning. Forskriften er fastsatt med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1986 nr. 4 § 33 nr. 1.

Lovtidend    23. september 2003    👤Gudrun W Amble   

I Ot.prp.nr. 71 (2001-2002) skriver Samferdselsdepartementet om innføringen av prikkbelastning i regelverket:
"Formålet med forslaget til lovendring er økt sikkerhet for trafikantene og færre drepte og skadde i trafikken. (...) En prikkbelastningsordning vil være mer forutsigbar for trafikantene og enklere praktiserbar for politiet enn inndragning av førerkort etter gjeldende rett. Regjeringen anser at prikkbelastning av førerkort vil være et effektivt tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet."

Følgende fire typer overtredelser vil fra 1. januar 2004 føre til prikkbelastning:

  • Fartsovertredelser:
    - Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/t.
    - Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/t.
  • Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys.
  • Ulovlig forbikjøring.
  • Overtredelser av vikepliktsregler.

Les pressemelding her.