Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2006 forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 2.

Lovtidend    7. mars 2006    👤Knut Davidsen   

Den nye planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagenes plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barns forutsetninger og behov. FNs barnekonvensjon er en del av verdigrunnlaget for rammeplanen, konvensjonen ble inkorporert i norsk lov i 2003, se lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett ( menneskerettsloven) . Forskriften trer i kraft 1. august 2006 og opphever fra samme tid forskrift 1. desember 1995 nr. 948 om rammeplan for barnehagen.