Forskrift om sanksjoner mot Libya

I statsråd 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP.

Lovtidend    11. mars 2011    👤Randi Bjørhei   

I statsråd 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP.

 

Utdrag fra Utenriksdepartementets statsrådsforedrag til forskriften:

FNs Sikkerhetsråd vedtok 26. februar 2011 resolusjon 1970 som inneholder målrettede sanksjoner mot det libyske regimet. Bakgrunnen var rapporter om grove og systematiske brudd på menneskerettighetene i Libya, herunder vilkårlige drap og arrestasjoner, bruk av skarpe skudd mot fredelige demonstranter, tortur, samt utbredte og systematiske angrep rettet mot sivilbefolkningen og som anses å kunne utgjøre forbrytelser mot menneskeheten.

 

Situasjonen anses å utgjøre en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Resolusjonen er vedtatt i medhold av FN-paktens kapittel VII. Påleggene er derfor bindende for alle FNs medlemsstater. Gjennom resolusjonen blir medlemsstatene blant annet pålagt å gjennomføre våpenembargo overfor Libya, samt reiserestriksjoner og frystiltak overfor enkeltpersoner nært knyttet til regimet. 

 

Sikkerhetsrådets bindende vedtak gjennomføres i Norge ved forskrift i medhold av lov av 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd (sanksjonsloven).

 

En rekke stater, deriblant USA, Canada og EU-landene, har fattet vedtak om ytterligere tiltak, som går ut over nevnte FN-sanksjoner. EU-landene fulgte opp Sikkerhetsrådets vedtak da EUs råd den 28. februar 2011 vedtok fellesholdning 2011/137/FUSP. EUs tiltak går lengre enn Sikkerhetsrådets sanksjoner ved at EU også forbyr eksport av utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse i Libya. Dessuten rammer EUs reiserestriksjoner og fryspålegg en videre personkrets. Norge vil med det første bli invitert til også å slutte opp om EUs fellesholdning.