Forskrift om tiltak ved mistanke om eller bekreftet fugleinfluensa

I forbindelse med den økende faren for påvisning av høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl i Norge har Mattilsynet 9. mars 2006 fastsatt forskrift om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl.

Lovtidend    10. mars 2006    👤Dag T Hoelseth   

Formålet med forskriften er å redusere risiko for smitte av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A virus av subtype H5N1 fra viltlevende fugl til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Ved mistanke om eller bekreftet høypatogen fugleinfluensa av typen H5N1, skal Mattilsynet blant annet gi forskrift om opprettelse av risikosone og observasjonssone rundt funnstedet.

Se Mattilsynets hjemmeside for ytterligere informasjon.