Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte 1. januar 2007 forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander. Forskriften er hjemlet i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 23f , forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 3 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28.

Lovtidend    5. januar 2007    👤Knut Davidsen   

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007 og inneholder forbud mot utførsel, importforbud, prosedyrer for tilbakelevering og definisjon på hva som skal regnes som kulturgjenstander. Hjemmelen, den nye § 23f i kulturloven, trådte i kraft samtidig med forskriften, se resolusjon 15. desember 2006 nr. 1434.