Ivar Aasen

Forslag om modernisering av språket i Grunnloven

Grunnlovsspråkutvalget avleverte mandag 17. september 2012 sin rapport om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk.

Lovtidend    18. september 2012    👤Dag T Hoelseth

Grunnlovsspråkutvalget avleverte mandag 17. september 2012 sin rapport om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. Rapporten kan leses her.

Grunnlovsutvalget ble oppnevnt 31. mai 2012 etter at et grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven (Dok.12:16 (2007-2008)), utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje og fremsatt av Carl I. Hagen, ble behandlet og nedstemt av Stortinget 21. mai 2012. En samlet kontroll- og konstitusjonskomité var i sin innstilling (Innst.276 S (2011-2012)) enig i at det var behov for en språklig modernisering av Grunnloven, men flertallet i komiteen gikk likevel imot å vedta forslaget slik det forelå, da man mente at en modernisering av grunnlovsspråket burde omfatte begge offisielle målformer.

Dagens Grunnlov bygger på Stortingsadministrasjons språkversjon av 1903. I innstillingen gis det uttrykk for at «Komiteen deler forslagsstillernes syn på at Grunnlovens gammelmodige dansk-norske språkdrakt fra 1903 er vanskelig å lese i dag. Grunnloven bør moderniseres rent språklig for å bli et enda mer levende dokument i det norske folkestyret.»

Etter at grunnlovsforslaget kun fikk Høyres og Fremskrittspartiets stemmer, fattet Stortinget med 151 mot 12 stemmer følgende vedtak:

«Stortinget ber Presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle (någjeldende) Grunnloven. De nye versjonene må foreligge slik at de kan fremmes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012. Stortinget bør tilstrebe å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 2014.»

Utvalget har i stor grad tatt utgangspunkt i ovennevnte grunnlovsforslag (Dok.12:16 (2007-2008)), men har valgt en litt annen tilnærming til den språklige moderniseringen og har derfor på mange punkter falt ned på andre løsninger. Utvalget gir i rapporten ett samlet forslag som inneholder én bokmålsversjon og én nynorskversjon. I tillegg er det avslutningsvis foreslått alternative endringsforslag til enkelte bestemmelser.

Utvalgets forslag må som nevnt over formelt fremsettes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012 dersom forslagene skal kunne behandles i neste stortingsperiode.

Grunnlovsspråkutvalget bestod av dekan og professor dr.juris ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Hans Petter Graver (utvalgsleder), førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, rådgiver Øystein Baardsgaard og rådgiver Bård Eskeland, begge fra Språkrådet, samt spesialrådgiver Kyrre Grimstad ved Stortingets administrasjon.

Se også Stortingets eget nyhetsoppslag om utvalgets rapport her.