Rettshjelp

Fri rettshjelp. Fri sakførsel.

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som tar sikte på å yte nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomi til å betale for slik bistand, og har behov for hjelp fra det offentlige for å ivareta interesser av stor personlig og velferdsmessig betydning. 

Artikkel    21. mai 2015    👤Lovdata   

Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gir nærmere bestemmelser om fri rettshjelp i form av fritt rettsråd, fri sakførsel og fritak for rettsgebyr. Det kan også gis dekning av utgifter til annen sakkyndig bistand. 

Fri rettshjelp betales helt eller delvis av staten. Slik bistand gis normalt av privatpraktiserende advokat eller av offentlig advokatkontor. Fri rettshjelp gis som regel bare til enkeltpersoner, men i særlige tilfeller kan slik hjelp også gis til ideelle sammenslutninger, se lovens § 4. Det kan iverksettes særlige rettshjelpstiltak for grupper med spesielle behov. Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger, så som private forsikringer og private eller offentlige rettshjelpsordninger i andre land, se lovens § 5 .

Det kan fastsettes en øvre grense for det antall timer fri rettshjelp som kan innvilges. Ved fri sakførsel skal det betales en egenandel på 25 prosent av utgiftene.

I forskrift 12. desember 2015 nr. 1443 til lov om fri rettshjelp finner man inntekts- og formuesgrenser for hvem som har krav på fri rettshjelp.

Ved behov for rettshjelp finnes også i tillegg til det tilbudet loven gir både studentdrevne og advokatdrevne rettshjelpstilbud.

er alle studenttiltak hvor man kan henvende seg for å få råd og hjelp.

I en del byer har Gatejuristen et tilbud om gratis rettshjelp til folk med rusproblemer.

I tillegg har Den norske Advokatforening advokatvakter i mange byer, se en oversikt over disse vaktene på Dinside.