General Comments til barnekonvensjonen

FNs komité for barnets rettigheter gir uttalelser til barnekonvensjonen. Uttalelsene kan omfatte alt fra hvordan landrapporter skal utformes til hvordan konvensjonsbestemmelsene bør forstås. Komiteens uttalelser er ikke bindende for statene, men er ment å være veiledende.

Avgjørelse    7. juni 2013    👤Lovdata   

FNs komité for barnets rettigheter gir uttalelser til barnekonvensjonen. Uttalelsene kan omfatte alt fra hvordan landrapporter skal utformes til hvordan konvensjonsbestemmelsene bør forstås. Komiteens uttalelser er ikke bindende for statene, men er ment å være veiledende.

I 2013 har FNs komité for barnets rettigheter gitt fire uttalelser til barnekonvensjonen: (dokumenttilgang krever innlogging i Lovdata Online)

  • General Comment No. 14: The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)
  • General Comment No. 15: The right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (Article 24)
  • General Comment No. 16: On State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights
  • General Comment No. 17: The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (Article 31)

Den nyeste uttalelsen er nr. 14 som ble publisert 29. mai 2013. Denne omhandler barnekonvensjonens artikkel 3 om hensynet til barnets beste som et grunnleggende hensyn ved handlinger som berører barn.

Barnekonvensjonens artikkel 3 ble behandlet av Høyesterett i to plenumsdommer fra 21. desember 2012, der Høyesteretts mindretall mente et vedtak om avslag på asyl var ugyldig som stridende mot barnekonvensjonens artikkel 3, se nyhet om dommene.

I Lovdata Online, basen UNGC finner du alle uttalelser som er gitt av FNs komiteer (kalles General Comments og General Recommendations). Det er gitt uttalelser til disse konvensjonene:

CAT               Torturkonvensjonen (3 stk.)

CCPR            Konvensjon om sivile og politiske rettigheter (35 stk.)

CED               Konvensjon om tvungen forsvinning (ingen)

CERD            Rasediskrimineringskonvensjonen (34 stk.)

CESCR           Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (21 stk.)

CEDAW         Kvinnekonvensjonen (29 stk.)

CMW             Konvensjon om vandrearbeidere (1 stk.)

CRC               Barnekonvensjonen (17 stk.)

CRPD            Konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (ingen)

 

Ønsker du mer informasjon om våre baser og funksjoner, kan du ringe Lovdata på telefon 23118300 eller sende e-post til marked@lovdata.no. Les også mer om Lovdata Online her.