Generalforsamlinger og sameiermøter

Generalforsamling betegner møte av medlemmer i et selskap med begrenset ansvar (såkalt uansvarlig selskap), f.eks. aksjeselskap, andelslag eller forening. Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighetsorgan. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste kontroll med selskapet.

Søketips    26. mars 2012    👤Lovdata   

Generalforsamling betegner møte av medlemmer i et selskap med begrenset ansvar (såkalt uansvarlig selskap), f.eks. aksjeselskap, andelslag eller forening. Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighetsorgan. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste kontroll med selskapet.

Det sondres mellom ordinær generalforsamling – årsmøtet – og ekstraordinær generalforsamling, som innkalles til behandling av spesielle saker.

I generalforsamlingen gir hver aksje en stemme om ikke annet følger av aksjeloven eller selskapets vedtekter. Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig etter eget valg.

Generalforsamlingen skal som utgangspunkt holdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor.

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles på generalforsamlingen. Årsregnskap, årsberetning og eventuelt revisjonsberetning skal være utsendt senest en uke før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingenen skal godkjenne årsregnskapet og årsberetningen og også behandle andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. En aksjeeier har rett til å få behandlet på generalforsamlingen spørsmål han har meddelt skriftlig til styret innen nærmere angitte tidsfrister.

Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å være aksjeeier. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protkollen skal undertegnes av møteleder og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.   

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når det kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen. Generalforsamlingen må holdes senest innen en måned etter at kravet er fremsatt.

 

I et aksjeselskap som har mindre enn 20 aksjeeiere, kan styret forelegge en sak skriftlig til avgjørelse av generalforsamlingen uten å innkalle til møte dersom saken kan behandles på en betryggende måte.

Bestemmelser om generalforsamling i aksjeselskaper finnes i kapittel 5 i aksjeloven (lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44). Forsåvidt angår allmennaksjeselskap, finnes bestemmelser om generalforsamling i kapittel 5 i allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr. 45. Hva angår gjensidige forsikringselskaper, er det gitt bestemmelser om generalforsamling i forsikringsvirksomhetsloven (lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet m.v.) av 10. juni 2005 nr. 44 § 5- 8Bustadbyggjelagsloven av 6. juni 2003 nr. 38 har i kapittel 5 regler om generalforsamling i boligbyggelag, mens burettslagslova av 6. juni 2003 nr. 39 kapittel 7 har tilsvarende regler hva angår generalforsamling i borettslag.

Bestemmelser om sameiermøter finnes i eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 kapittel V og VI.

Ordinært sameiermøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Sameiermøtet innkalles av styret. Sameiermøtet skal behandle styrets regnskapsoversikt for siste kalenderår og styrets årsberetning og valg av styre. Styret skal på forhånd varsle om dato for møtet, hvilke saker som skal behandles og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Innkallingen skal skje skriftlig. Både årsberetning og regnskap, eventuelt også revisorberetning skal sendes ut på forhånd.

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig og minst to sameiere som tilsammen har minst 1/10 av stemmene krever det. De som ber om et slikt møte må samtidig oppgi hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til ordinært sameiermøte skal skje med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkalling til ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig skje med kortere varsel, men minst tre dager i forveien.

Blir det ikke innkalt til sameiermøte, kan sameier,forretningsfører eller styremedlem kreve at tingretten innkaller til møte.

Alle sameiere har forslags-, tale- og stemmerett på sameiermøtet. Ektfelle, samboer og leier av boligseksjon har møte- og talerett. Styreleder og forretningsfører har møteplikt og talerett.

I sameier som kun består av boligseksjoner har hver seksjon en stemme. I andre sameier skal det stemmes etter sameiebrøken.

Lov om sameige av 18. juni 1965 forutsetter i § 6 at det kan fastsettes vedtekter om egne sameiermøter, om avgjørelser fra slike møter og om valg av tillitsmenn.