Gjenopptagelse av straffesaker avvist

Hålogaland lagmannsrett avsa 12. februar 2002 kjennelse i sak om mulig gjenopptakelse av to straffesaker fra 1978 og 1981. Retten fant at de påberopte nye bevis eller omstendigheter forøvrig ikke samlet sett kunne lede til annet resultat og avviste gjenopptakelse av begge sakene. Les kjennelsen her.

Avgjørelse    13. februar 2002    👤Knut Davidsen