Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Henvisninger i regelverk til straffeloven 2005

Lov 28. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) trer i kraft 1. oktober 2015. I den forbindelse må delegeringer, instrukser og forskrifter omhjemles og henvisninger til paragrafer og begreper som viser til den gamle loven endres.Lovtidend    16. september 2015    👤Knut Davidsen   

Straffeloven 2005 § 411 første ledd lyder:

Loven trer i kraft 1. oktober 2015. Fra samme tid oppheves straffeloven 22. mai 1902 nr. 10. Forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft.

I forarbeidene (Prop.64 L (2013-2014)) til lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) blir det i kapittel 2, punkt 2.4 Generelt etter høringen, sagt at oppfølgingen av forskriftsendringer i sin helhet skal følges opp av fagdepartementene. Det er foreløpig få kunngjøringer av disse endringene, og det er flere delegeringer og over 100 forskrifter som viser til straffeloven 1902.

En av endringene som er vedtatt er forskrift 19. juni 2015 nr. 673 om endringer i påtaleinstruksen mv. (tilpasninger til ny straffelov). Forskriften endrer påtaleinstruksen, politiinstruksen, passforskriften, politiregisterforskriften og ni andre forskrifter. Senere er forskrift 14. september 2015 nr. 1047 om endring i utlendingsforskriften (som følge av straffeloven 2005) vedtatt. Begge forskriftene trer i kraft 1. oktober 2015.