Høyesterett - Allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Høyesterett avsa 5. mars 2013 dom HR-2013-496-A om hvorvidt forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien var i strid med EØS-avtalen artikkel 36 og EØS-direktivet om utsendte arbeidstakere.

Avgjørelse    6. mars 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 5. mars 2013 dom HR-2013-496-A om hvorvidt forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien var i strid med EØS-avtalen artikkel 36 og EØS-direktivet om utsendte arbeidstakere.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettsider:

Tariffnemnda vedtok i 2008 forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien. Ved forskriften fikk også uorganiserte og utenlandske arbeidstakere rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde. En gruppe industribedrifter saksøkte staten v/Tariffnemnda for å få kjent forskriften ugyldig. De gjorde for Høyesterett gjeldende at EØS-avtalen artikkel 36 og EØS-direktivet om utsendte arbeidstakere er til hinder for å kunne allmenngjøre avtalevilkår om utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og kostnadsdekning ved overnatting utenfor hjemmet. Høyesterett kom enstemmig til at de omstridte bestemmelsene oppfyller de EØS-rettslige krav til allmenngjøring og at forskriften er gyldig.