Høyesterett - bortfeste av tomt til boligblokk

Høyesterett avsa 17. april 2013 dom, HR-2013-809-A, som gjaldt spørsmålet om bortfeste av tomt til boligblokk med utleieleiligheter omfattes av "tomt til bustadhus" i tomtefesteloven § 15 første ledd.

Avgjørelse    23. april 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 17. april 2013 dom, HR-2013-809-A, som gjaldt spørsmålet om bortfeste av tomt til boligblokk med utleieleiligheter omfattes av "tomt til bustadhus" i tomtefesteloven § 15 første ledd.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Saken gjaldt spørsmålet om bortfeste av tomt til boligblokk med utleieleiligheter omfattes av "tomt til bustadhus" i tomtefesteloven § 15 første ledd, noe som vil innebære at festeavgiften maksimalt vil kunne reguleres på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen.

Høyesterett kom – i motsetning til tingretten og lagmannsretten – til at forholdet ikke ble omfattet av regelen i § 15 første ledd, og lagmannsrettens overskjønn ble derfor opphevet. Høyesterett la avgjørende vekt på at de hensyn av forbrukerrettslig karakter som begrunnet den preseptoriske regelen i § 15 første ledd, ikke gjør seg gjeldende når det er tale om bortfeste til næringsformål slik som i dette tilfellet.

Det hadde vært gjort gjeldende ulikt syn på det foreliggende tolkningsspørsmål som Høyesterett fant tvilsomt, og sakskostnader ble derfor ikke tilkjent for noen instans.