Høyesterett - dommerforsikring

Høyesterett avsa 26. juni 2012 kjennelse HR-2012-1312-A som gjaldt spørsmål om dommerforsikring etter domstolloven § 60 var avgitt, og om eventuell manglende forsikring var en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 bokstav b om "at retten ikke var lovlig sammensatt".

Avgjørelse    27. juni 2012    👤Lovdata

Høyesterett avsa 26. juni 2012 kjennelse HR-2012-1312-A som gjaldt spørsmål om dommerforsikring etter domstolloven § 60 var avgitt, og om eventuell manglende forsikring var en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 bokstav b om "at retten ikke var lovlig sammensatt".

Sammendrag fra Høyesteretts nettside:

Saken gjaldt spørsmål om dommerforsikring etter domstolloven § 60 er avgitt, og om eventuell manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 bokstav b om "at retten ikke var lovlig sammensatt".

Ut fra en konkret bedømmelse kom Høyesterett til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at den aktuelle lagdommeren hadde avgitt dommerforsikring.

Høyesterett fastslo at manglende dommerforsikring under enhver omstendighet ikke kunne være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3. En eldre kjennelse om dette gjaldt manglende forsikring fra en meddommer, ikke fra en fagdommer, og avgjorde derfor ikke spørsmålet. Høyesterett hadde dessuten senere tatt avstand fra avgjørelsen.

Det ble pekt på at dommerforsikringen er en nedarvet rettstradisjon fra historisk tid, men at dens formål ikke er det samme i dag som tidligere. Som dommere utnevnes erfarne og kvalifiserte jurister. De er gjennom utdanning og arbeid vel kjent med og har internalisert de lovfestede plikter og prinsipper som gjelder for dommergjerningen. Dommerforsikringens form og innhold gir ikke noe ekstra bidrag til at disse pliktene overholdes, og er derfor ikke egnet til å påvirke dommeradferd. Høyesterett kunne ikke se at noen rettssikkerhetsgaranti blir trådt for nær om manglende dommerforsikring ikke blir tillagt virkning som absolutt opphevelsesgrunn. Anken ble derfor enstemmig forkastet.