Høyesterett - Erstatning etter hotellbrann

Høyesterett avsa 22. september 2011 dom HR-2011-1772-A om opplysningsplikt, avkorting, identifikasjon og fristberegning i forbindelse med forsikringsoppgjør etter en hotellbrann i 2007.

Avgjørelse    29. september 2011    👤Lovdata

Høyesterett avsa 22. september 2011 dom HR-2011-1772-A om opplysningsplikt, avkorting, identifikasjon og fristberegning i forbindelse med forsikringsoppgjør etter en hotellbrann i 2007.

Høyesterett fant at forsikringsmekleren, som hadde gitt uriktige opplysninger om hotellets areal til forsikringsselskapet, hadde hatt en dobbeltrolle i forhold til hotellet og forsikringsselskapet, og at han derfor ikke kunne sies å ha opptrådt utelukkende på vegne av hotellet. Det var dermed ikke grunnlag for identifikasjon mellom mekleren og hotellet eller for avkorting. Hotellet hadde heller ikke brutt korrigeringsplikten på en slik måte at avkorting av forsikringssummen fremsto som rimelig.

Fristen for gjenoppbygging av hotellet i henhold til forsikringsvilkårene var overtrådt, men dette kunne ikke belastes forsikringstakerens forhold. Høyesterett fant at fristen for gjenoppbygging startet å løpe når dom i saken var rettskraftig.