Dommerklubbe

Høyesterett - erstatning ved kjøp av leilighet

Høyesterett avsa 9. mars 2017 dom i sak om erstatning ved kjøp av leilighet med to hybler som viste seg ikke å være godkjent for varig opphold.

Avgjørelse    16. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Etter salget av leiligheten viste det seg at de to tilhørende hyblene ikke var godkjent for varig opphold. Inntektene fra utleie av hyblene var fremhevet i markedsføringen. Det var enighet om at mangelen dette representerte, ga kjøperne krav på erstatning for sitt direkte tap, jf. avhendingslova § 4-18, § 4-14 første ledd og § 7-1 første ledd. Høyesteretts flertall på tre dommere kom i dommen, HR-2017-515-A, i likhet med lagmannsretten til at erstatningen måtte fastsettes med utgangspunkt i verdireduksjonen mangelen medførte. Denne verdireduksjonen, og ikke utbedringskostnadene, viste kjøpernes direkte økonomiske tap, selv om utbedringskostnadene ville ha blitt høyere enn verdireduksjonen.