Dommerklubbe

Høyesterett - erstatningsansvar - domstolsprøving.

Høyesterett avsa 14. april 2015 dom i en sak om erstatningansvar ved ugrunnet søksmål og om retten til domstolsprøving.

Avgjørelse    17. april 2015    👤Beate Kronen   

Etter at søksmål ble trukket under ankeforhandlingene i lagmannsretten, ble ankemotparten i tillegg til sakskostnader tilkjent 110 millioner i erstatning i medhold av det alminnelige ulovfestede culpaansvaret. Høyesterett kom til at erstatningsansvar utover sakskostnader måtte forbeholdes misbrukstilfellene, og at det normalt vil foreligge misbruk hvis saken er helt uten utsikt til å føre frem, og parten skjønner at det er slik. Et søksmål vil da være motivert av andre formål enn å få medhold i saken og normalt vil det innebære misbruk av søksmålsadgangen å gå til søksmål i et slikt tilfelle. En slik snever begrensning vil ivareta det legitime formålet å hindre at rettsapparatet misbrukes og at motparten dermed påføres tap, men vil ikke innebære en krenkelse av retten til domstolprøving, jf. Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6. Lagmannsrettens dom ble opphevet. Les dommen her.