Høyesterett - Etterfølgende forhold i utlendingssak

Høyesterett avsa 2. mai 2012 dom HR-2012-920-A om betydningen av etterfølgende forhold i sak om avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag.

Avgjørelse    14. mai 2012    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 2. mai 2012 dom HR-2012-920-A om betydningen av etterfølgende forhold i sak om avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag.

Etter at et ektepar fra Sri Lanka med en mindreårig datter hadde fått avslag på søknad om opphold i Norge på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38, fikk familiens mindreårige sønn, som hadde kommet tidligere til Norge, norsk statsborgerskap. Høyesteretts flertall – fire dommere – kom til at domstolene hadde kompetanse til å trekke inn slike etterfølgende forhold ved prøvingen av vedtaket i Utlendingsnemnda. To dommere tok utgangspunkt i praksis fra EMD og Norges menneskerettslige forpliktelser, jf. EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artiklene 3, 8 og 9, og uttalte samtidig at kompetansen også måtte gjelde nye omstendigheter som ikke nødvendigvis aktualiserte menneskerettslige temaer. To dommere begrunnet resultatet med at domstolsprøving av forvaltningsvedtak, hvis det ikke finnes særlig hjemmel for annet, generelt må skje på grunnlag av det faktum som foreligger på det tidspunkt saken tas opp til doms.