Høyesterett - Forbudet mot markedsmanipulasjon

Høyesterett avsa 2. mai 2012 dom HR-2012-919-A om hvorvidt to ”day tradere”, som hadde utnyttet en svakhet i programmeringen av en aksjerobot til å oppnå gevinster ved handel med aksjer, kunne straffes etter verdipapirhandelloven § 3-8 om forbud mot markedsmanipulasjon.

Avgjørelse    11. mai 2012    👤Lovdata

Høyesterett avsa 2. mai 2012 dom HR-2012-919-A om hvorvidt to ”day tradere”, som hadde utnyttet en svakhet i programmeringen av en aksjerobot til å oppnå gevinster ved handel med aksjer, kunne straffes etter verdipapirhandelloven § 3-8 om forbud mot markedsmanipulasjon.

De to ”daghandlerne” hadde uavhengig av hverandre funnet et mønster i hvordan kjøps- og salgskurs ble flyttet uavhengig av hvilket volum som ble handlet. Dette ble utnyttet til å gjennomføre en serie transaksjoner som senere ble reversert. Ved reverseringen ble det stort sett oppnådd en gevinst.

Høyesteretts flertall kom til at de tiltaltes handlemåte innebar ulovlig markedsmanipulasjon og at forholdet falt inn under ordlyden i verdipapirhandelloven § 3-8 første ledd jf. annet ledd nr. 1 første og annet alternativ, men at forholdet også måtte vurderes ut fra en rettsstridsreservasjon. Et flertall av dommerne kom etter en konkret vurdering til at rettsstridsreservasjon medførte at forholdet ikke kunne anses som ulovlig. To dommere fant at forholdet var straffbart.