Høyesterett - forståelsen av vilkår i ansvarsforsikring

Høyesterett avsa 7. oktober 2013 dom HR-2013-2094-A om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid...

Avgjørelse    11. oktober 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 7. oktober 2013 dom HR-2013-2094-A om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikringen eller om et unntak i forsikringsvilkårene for skader på sikredes egen leveranse kom til anvendelse.

En isbryter hadde gjennomgått betydelige ombygginger, men fikk etter første tur betydelige skader etter vanninntregning på grunn av mangler ved lenseanlegget. Verkstedets erstatningsansvar, og grunnlaget for dette, var endelig avgjort av lagmannsretten. For Høyesterett gjensto det å ta stilling til om skaden var dekket av verkstedets ansvarsforsikring eller om et unntak i forsikringsvilkårene for skader på sikredes egen leveranse kom til anvendelse. Høyesterett kom til at det objektive innholdet i forsikringsvilkårene, slik disse naturlig språklig måtte forstås, tilsa at skadene som oppsto falt inn under unntaket, og at de ankende parter dermed ikke hadde krav på dekning under ansvarsforsikringen. Verken formåls- eller rimelighetsbetraktninger kunne føre til et annet resultat enn det som fulgte av ordlyden i vilkårene så lenge det som her dreide seg om profesjonelle parter på begge sider. Anken ble forkastet.