Høyesterett - hvem betaler for heisen i sameiet?

I dom av 14. november 2013 behandlet Høyesterett spørsmålet om fordeling av utgifter til drift og vedlikehold av heis i et boligsameie der det var heis i fire av sameiets sju blokker. 

Avgjørelse    19. november 2013    👤Lovdata   

Nyhet fra Høyesteretts nettside:

Saken gjaldt fordeling av utgifter til drift og vedlikehold av heis i et boligsameie. Sameiet besto av 7 blokker, hvorav det bare var heis i 4 av dem. Spørsmålet var om eiere av sameieseksjoner i de 3 blokkene som ikke hadde heis, skulle være med på å dekke kostnadene etter sameiebrøk, eller om kostnadene skulle dekkes etter den nytte sameierne hadde av heisene.

Flertallet (3 dommere) kom til at hovedregelen i eierseksjonsloven § 23 om fordeling etter sameiebrøk måtte få anvendelse. Uttalt at unntaksregelen om fordeling etter nytte måtte tolkes snevert. Den kunne først og fremst få anvendelse ved utgifter til nye installasjoner, og det var ikke grunn til å fravike dette utgangspunktet i denne saken.

Mindretallet (2 dommere) fremhevet at eierne av seksjoner i de tre blokkene uten heis ikke hadde nytte av de aktuelle heisene. Det dreide seg dessuten om langt større kostnader enn ved vanlig vedlikehold. Unntaksregelen måtte da få anvendelse.

Se dommen HR-2013-2409-A