Høyesterett - kjennelse i Orderudsaken

Høyesterett avsa 20. desember 2002 kjennelse til anken over lovanvendelsen under skyldspørsmålet etter domfellelse for overlagt medvirkning til drap fra en av de dømte i Orderudsaken. Anken ble forkastet. Les kjennelsen her.

Avgjørelse    27. desember 2002    👤Knut Davidsen