Dommerklubbe

Høyesterett - kjennelse om oppnevning av offentlig forsvarer

Høyesterett avsa 1. juli 2015 kjennelse i sak om oppnevning av offentlig forsvarer i sak hvor siktede ikke ønsket å avgi politiforklaring uten at offentlig oppnevnt forsvarer var til stede.

Avgjørelse    2. juli 2015    👤Lovdata   

Saken gjaldt forståelsen av straffeprosessloven § 100 andre ledd og EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c. Siktede ønsket ikke å avgi politiforklaring uten offentlig oppnevnt forsvarer til stede. Forsvarer ble tilkalt, og avhøret fant sted. Begjæring om etteroppnevning av forsvarer ble avslått både av tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens kjennelse bygget på en uriktig forståelse av straffeprosessloven § 100 andre ledd og ble opphevet. Les kjennelsen HR-2015-1405-A her. Se også kjennelse HR-2015-1406-A fra samme dato med samme tema.