Dommerklubbe

Høyesterett - kommunikasjonskontroll

 Høyesterett avsa 27. januar 2015 kjennelse i sak om siktedes begjæring om at samtaler som ble tatt opp under kommunikasjonskontroll, skulle oversendes tingretten før de ble stilt til disposisjon for politiet.

Avgjørelse    30. januar 2015    👤Knut Davidsen

Det innhentede materialet inneholdt blant annet samtaler med advokat som var omfattet av vitneforbudet i  straffeprosessloven  § 119. Det følger av straffeprosessloven § 216g bokstav b at politiet har plikt til «snarest mulig» å slette blant annet samtaler som er omfattet av straffeprosessloven § 119. Høyesterett kom til at Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og  Grunnloven § 102 setter skranker for at politiet på egen hånd kan gjennomhøre samtaler med advokater for å ta stilling til om de er omfattet av  straffeprosessloven § 119. En ordning hvor samtalene i slike tilfeller ble sendt tingretten for gjennomgang uten at politiet på forhånd hadde gjennomgått disse, ville etter Høyesteretts syn tilfredsstille kravene i EMK, dette i motsetning til lagmannsrettens kjennelse og tingrettens beslutning, som mente politiet hadde adgang til å gjennomgå samtalene. Lagmannsrettens kjennelse og tingrettens beslutning ble derfor opphevet.

Les Høyesteretts kjennelse her: HR-2015-181-A