Høyesterett - maksimalpris i borettslag

Høyesterett avsa 22. oktober 2013 dom HR-2013-2197-A om hvorvidt en avtale mellom en kommune og et borettslag om maksimalpris ved salg av andeler var gyldig.

Avgjørelse    5. november 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 22. oktober 2013 dom HR-2013-2197-A om hvorvidt en avtale mellom en kommune og et borettslag om maksimalpris ved salg av andeler var gyldig.

En kommune og et borettslag hadde inngått avtale om at omsetning av andelene i borettslaget skulle skje til opprinnelig pris korrigert for utviklingen i konsumprisindeksen. Avtalen var tidsubestemt, og vedtektene på dette punkt kunne ikke endres uten samtykke fra kommunen.

Borettslagsloven 1960, som gjaldt da borettslaget ble stiftet, krevde samtykke fra departementet i slike tilfeller. Slikt samtykke forelå ikke, og prisreguleringen var derfor ugyldig så lenge 1960-loven gjaldt. Etter burettslagslova 2003 § 4-4 krever en avtale om prisregulering bare at vedtektsbestemmelsen har fått tilslutning fra samtlige eiere av andelene, og at den har saklig grunn.

Høyesterett kom under tvil til at andelseiernes opptreden etter at den nye loven var trådt i kraft, innebar at tilslutningskravet var oppfylt. Prisreguleringen hadde et saklig formål, nemlig å opprettholde muligheten for unge boligsøkere til å etablere seg i egen bolig, og det var ikke grunnlag for å sette avtalen til side etter avtaleloven § 36.

Borettslagets anke ble forkastet.