Høyesterett - Om Arbeidsrettens kompetanse

Høyesterett avsa 8. november 2012 dom HR-2012-2127-A om hvorvidt Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kunne gi dom for ugyldighet.

Avgjørelse    12. november 2012    👤Lovdata

Høyesterett avsa 8. november 2012 dom HR-2012-2127-A om hvorvidt Arbeidsretten i et søksmål om rettmessigheten av avskjed av en tillitsvalgt i tillegg til å avsi dom for tariffstrid også kunne gi dom for ugyldighet.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Hovedtariffavtalen LO-NHO 2010-2013 – HTA – bestemmer i § 6-11 at oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte ikke kan skje uten saklig grunn og at arbeidsmiljøloven kapittel 15-17 får «tilsvarende anvendelse». LO hadde i saken stevnet så vel NHO som medlemsbedriften DHL for Arbeidsretten for urettmessig avskjed av en tillitsvalgt.

Høyesterett pekte på at henvisningsteknikken i HTA gjør arbeidsmiljølovens stillingsvernregler til tariffavtalenormer. Videre ble det pekt på at det følger direkte av arbeidstvistloven § 35 fjerde ledd at et medlem av en forening har passiv søksmålskompetanse og kan stevnes ved siden av foreningen. Høyesterett uttalte i denne forbindelse at loven ikke begrenser den passive søksmålskompetansen til bare å gjelde erstatningskrav. LO kunne som overordnet tariffpart etter dette i avskjedssaken få dom direkte mot DHL som tariffbundet medlem av NHO ikke bare for erstatning, men også for ugyldighet.

Den adgangen arbeidstakeren selv har til å anlegge sak for de ordinære domstoler om de samme spørsmålene som Arbeidsretten behandler, endrer ikke dette. De praktiske problemer dette kan volde, var godt kjent for lovgiver ved vedtakelsen av arbeidstvistloven 2012. Det er i tilfelle en lovgiveroppgave å stenge for et slikt to-sporet system.

Høyesterett slo i dommen fast at det beror på en inkurie når det i arbeidstvistloven § 58 femte ledd annet punktum heter at Arbeidsrettens dommer kan ankes til «Høyesteretts ankeutvalg». Rett ankeinstans er Høyesterett. Videre ble det slått fast at NHO som overordnet tariffpart hadde rettslig interesse i å få prøvd spørsmålet om Arbeidsrettens domsmyndighet, selv om medlemsbedriften DHL hadde innrettet seg etter Arbeidsrettens dom og heller ikke hadde sluttet seg til anken.