Dommerklubbe

Høyesterett - oppreisningserstatning for ærekrenkelse

Utgiver av avis ble frifunnet for oppreisningserstatning for ærekrenkelse.

Avgjørelse    25. juni 2015    👤Lovdata

Høyesterett avsa 25. juni 2015 dom i sak om krav på oppreisningserstatning for ærekrenkelse. Utgiveren av avisen ble frifunnet for krav på oppreisningserstatning for ærekrenkelsen. Avisen hadde i et oppslag beskyldt en tidligere leder i en fotballklubb for på klubbens vegne å ha inngått en avtale med en spiller som medførte at deler av lønnen ville bli unndradd fra beskatning. Utgiver erkjente at dette ikke kunne dokumenteres, men ble likevel frifunnet idet beskyldningen etter en samlet vurdering ikke ble funnet rettsstridig. Dommen gir veiledning for avveiningen mellom personvernet og ytringsfriheten og ble avsagt under dissens 3-2. Partene måtte dekke egne sakskostnader.