Dommerklubbe

Høyesterett – rettergangsskritt av etterlatte

Høyesterett avsa 14. mars 2017 kjennelse om etterlatte kan kreve at det foretas rettergangsskritt for å avkrefte mistanke mot en avdød, jf. straffeprosessloven § 241 første ledd.

Avgjørelse    17. mars 2017    👤Randi Bjørhei   

De etterlatte fikk ikke medhold i at de kan kreve iverksatt rettergangsskritt i sak hvor mistenkte er død. Etter brannen på Scandinavian Star i 1990 ble en dansk mann mistenkt for å ha påsatt denne. Den mistenkte hadde selv omkommet i brannen, og saken ble henlagt etter bevisets stilling. De etterlatte begjærte rettergangsskritt etter  strpl. § 241 for å få avkreftet mistanken mot ham. Høyesterett kom til at kun mistenkte selv kan kreve dette. Bestemmelsen kan ikke tolkes utvidende. Etterforskningen ville kunne avdekke forhold både i avdødes favør og disfavør. Ettersom mistenkte ikke kan forklare seg i saken, vil rettergangsskrittene kunne føre til en krenkelse av uskyldspresumsjonen. Saken gir veiledning ved tolking av  strpl. § 241 om hvem som kan begjære rettergangsskritt under etterforskningen.

Les kjennelsen; HR-2017-552-A.

Sammendraget er hentet fra Høyesteretts nettside.