Høyesterett - Rettsavgjørelser skal som hovedregel offentliggjøres

Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse avsagt 14. april 2011 (HR-2011-824-U) slått fast at det skal meget sterke grunner til for å gjøre unntak fra hovedregelen i domstolloven § 124 første ledd om offentliggjøring av rettsavgjørelser. Dette gjelder også straffesak der tiltalte er endelig frifunnet.

Avgjørelse    27. april 2011    👤Lovdata   

Høyesteretts ankeutvalg har i en kjennelse avsagt 14. april 2011 ( HR-2011-824-U) slått fast at det skal meget sterke grunner til for å gjøre unntak fra hovedregelen i domstolloven § 124 første ledd om offentliggjøring av rettsavgjørelser. Dette gjelder også straffesak der tiltalte er endelig frifunnet.

Ankeutvalget viste til at formålet med offentliggjøring av rettsavgjørelser er å sikre offentlig kontroll med og mulighet for kritikk av rettergangen, og at prinsippet også er reflektert i EMK artikkel 6 nr. 1 og i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 1.

Tiltalte ble i lagmannsretten under dissens frifunnet for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd. Lagmannsrettens avgjørelse inneholdt etter ankeutvalgets syn ingen nye personlige opplysninger som kunne tilsi at saken ble unntatt offentlighet i sin helhet i medhold av domstolloven § 130 første ledd bokstav a av hensyn til privatlivets fred.

Ankeutvalget avgjorde at offentliggjøring av rettsavgjørelsen måtte skje i anonymisert form av hensyn til de berørte i saken.