Høyesterett - Skjerpet straffutmåling for boliginnbrudd

Høyesterett avsa 22. september 2011 dom HR-2011-1773-A hvor de skjerpet straffen for fire rumenske statsborgere som var funnet skyldige i omfattende vinningskriminalitet.

Avgjørelse    30. september 2011    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 22. september 2011 dom HR-2011-1773-A hvor de skjerpet straffen for fire rumenske statsborgere som var funnet skyldige i omfattende vinningskriminalitet.

Til sammen hadde de fire utført 28 innbruddstyverier fra privatboliger, jf. straffeloven § 257 og § 258 – såkalt ”mobil vinningskriminalitet”. De ble også dømt for grovt heleri, straffeloven § 317. Utbyttet - kontanter og lett omsettelige ting, særlig smykker, sølvtøy, fotografiapparater og ulike typer elektronisk utstyr - ble oppbevart på en base i Oslo, for senere transport eller omsetning, til dels i utlandet. Tyverivirksomheten var basert på utstrakt samarbeid og koordinering, dels ved gjennomføringen av de enkelte innbruddene og dels ved den etterfølgende oppbevaringen og utsendelsen av tyvegodset. Det ble stjålet betydelige verdier – erstatningskravene for noe over halvparten av tyveripostene utgjorde mer enn 1,6 millioner kroner. I tillegg kom de materielle ødeleggelsene i forbindelse med innbruddene.

Ved straffutmålingen tok Høyesteretts flertall - dommerne Bårdsen, Arnesen, Øie og Skoghøy - utgangspunkt i Rt. 2011 side 765, hvor det ble fremholdt at mobil vinningskriminalitet er et alvorlig strafferettslig problem som det må reageres strengt mot. Høyesteretts flertall fremhevet også at det i denne saken nesten utelukkende var tale om innbruddstyverier i privatboliger. I tillegg til rettskrenkelsen ved selve innbruddstyveriet, utgjør slik kriminalitet en inntrengning i den private sfære som er egnet til å skape utrygghet i hjemmene. I tillegg påføres de fornærmede ofte atskillig arbeid og bryderi i tilknytning til et boliginnbrudd, og ikke sjelden går uerstattelige verdier tapt – for eksempel arvestykker og elektronisk lagrede bilder og dokumenter. Disse forholdene måtte fanges opp av straffenivået. Etter flertallets syn måtte straffen ved så omfattende og samordnete innbruddstyverier mot privatboliger, kombinert med grovt heleri av store verdier, ligge mellom fire og fem års fengsel. Justert ut fra de individuelle forholdene - tilståelser og tidligere domfellelser - ble straffen fastsatt til fengsel i fire år for tre av de domfelte, og fire år og fire måneder for den fjerde. Høyesterett nedjusterte fradraget som var gitt for tilståelse, jf. straffeloven § 59 andre ledd.

Mindretallet – dommer Noer – stemte for en lavere straff for alle de domfelte, ut fra et annet syn på straffenivået og størrelsen på tilståelsesfradraget.