Høyesterett - Statens ansvar ved mangelfull beskyttelse av menneskerettigheter

Høyesterett avsa 25. april 2013 dom HR-2013-881-A om staten har ansvar for mangelfull beskyttelse av kvinne som fikk krenket sine rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, i form av truende og plagsom atferd over lang tid fra en mann som hun i en kort periode hadde hatt et forhold til.

Avgjørelse    30. april 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 25. april 2013 dom HR-2013-881-A om staten har ansvar for mangelfull beskyttelse av kvinne som fikk krenket sine rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, i form av truende og plagsom atferd over lang tid fra en mann som hun i en kort periode hadde hatt et forhold til.

Lagmannsretten kom til at den langvarige forfølgelsen var en alvorlig og grov krenkelse av kvinnens integritet. Det rettslige spørsmål for Høyesterett var om forfølgelsen av kvinnen materielt sett var i strid med EMK artikkel 8 eller 3, og om staten i tilfelle kunne holdes ansvarlig for manglende beskyttelse av henne. Høyesterett konkluderte med at det forelå ansvarsgrunnlag og at staten ikke hadde oppfylt sin plikt til å sikre kvinnen mot forfølgelse.