Høyesterett - Straffedom for grovt skattesvik opphevet

Høyesterett avsa 5. februar 2013 dom HR-2013-279-A hvor lagmannsrettens dom mot kunstmaler for å ha unndratt næringsinntekt fra beskatning ble opphevet på grunn av mangelfulle domsgrunner.

Avgjørelse    6. februar 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 5. februar 2013 dom HR-2013-279-A hvor lagmannsrettens dom mot kunstmaler for å ha unndratt næringsinntekt fra beskatning ble opphevet på grunn av mangelfulle domsgrunner.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettsider:

Saken gjaldt kravene til domsgrunner ved domfellelse for grovt skattesvik.

Ved skattekontorets vedtak 10. mars 2010 ble As næringsinntekt for årene 1998 til 2002 økt med til sammen 14 029 150 kroner. Skattekontoret mente at dette var skattbar inntekt fra As omsetning av kunst gjennom Forum Gallery i New York i den samme perioden. Vedtaket var basert på bokettersyn og opplysninger som var innhentet av amerikanske skattemyndigheter. Det ble blant annet avdekket utbetalinger av 1 675 000 amerikanske dollar fra Forum Gallery til A, hvor skattemyndighetene la til grunn at 900 000 dollar hadde vært plassert i en bankboks i Østerrike tilhørende A og 775 000 dollar satt inn på hans konto i en islandsk bank i Luxembourg.

De tidligere instanser fant A skyldig etter tiltale for grovt skattesvik, jf.  ligningsloven § 12-2 nr. 1 og 2, jf. § 12-1 nr. 1 bokstav a. I lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i to år og ti måneder.

Høyesterett fant at domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning – spørsmålet om en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger og om et beløp på 450 000 dollar av dette var beskattet. Manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte derfor oppheves.