Høyesterett - straffelovens offentlighetsbegrep

Høyesteretts ankeutvalg avsa 2. august 2012 kjennelse HR-2012-1554-U som gjaldt spørsmålet om uttalelser på en blogg på internett var fremsatt «offentlig», jf. strl. § 140 jf. § 7 og § 10.

Avgjørelse    3. august 2012    👤Randi Bjørhei

Høyesteretts ankeutvalg avsa 2. august 2012 kjennelse HR-2012-1554-U som gjaldt spørsmålet om uttalelser på en blogg på internett var fremsatt «offentlig», jf. strl. § 140 jf. § 7 og § 10.

Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare, jf. strpl. § 171 første ledd nr. 3. Spørsmålet i saken var om uttalelser på en blogg på internett var fremsatt «offentlig», jf. strl. § 140 jf. § 7 og § 10. Ankeutvalgets flertall uttrykte at siktelsen omfattet handlinger som klart var straffverdige. Formålsbetraktninger tilsa at ytringer på internett likestilles med dem som fremsettes i trykt skrift, og det kunne ikke være tvilsomt at lovgiver ønsket å ramme slike forhold. Straffbarheten måtte imidlertid følge av loven. Forholdet i siktelsen ble ikke omfattet av ordlyden i strl. § 140 jf. § 7 nr. 2 og § 10, og lovgiver hadde i andre sammenhenger lagt til grunn at formidling på internett faller utenfor definisjonen av trykt skrift. Klarhetskravet etter Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 var ikke tilfredsstilt, og forholdet i siktelsen var dermed etter flertallets vurdering ikke straffbart.

Ankeutvalgets mindretall mente § 10 første ledd var såpass vidt formulert at bestemmelsen måtte sies å kunne omfatte den typen elektronisk massespredning av informasjon som denne saken gjaldt.

Utvalgets flertall anså lagmannsrettens lovtolkning for korrekt, og påtalemyndighetens anke ble forkastet.