Høyesterett - straffenivå for lommetyveri

Høyesterett avsa 9. september 2013 dom som gjaldt straffutmåling for tyveri av mobiltelefoner på offentlig sted, jf. strl. § 257 og § 258.

Avgjørelse    13. september 2013    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 9. september 2013 dom HR-2013-1892-A som gjaldt straffutmåling for tyveri av mobiltelefoner på offentlig sted, jf. strl. § 257 og § 258.

Sammendrag fra Høyesteretts nettsider:

Saken gjaldt straffutmåling for tyveri av mobiltelefoner på offentlig sted ‒ såkalte lommetyverier. Den reiste særlig spørsmål om det generelle straffenivået for slike forbrytelser burde heves på bakgrunn av kriminalitetsutviklingen.

Høyesterett kom til at normalstraffenivået for et profesjonelt lommetyveri begått systematisk og med formål å livnære seg av virksomheten burde være fengsel i 90 dager. Ved vurderingen av nivået la Høyesterett vekt på at antallet lommetyverier har økt kraftig siden 2010. Videre fremhevet Høyesterett at tyveri av mobiltelefoner medfører risiko for at personlig og sensitivt materiale kommer på avveie og blir misbrukt. Dette er en samfunnsskadelig virksomhet som rammer ofrene hardt, og tyveriene skjer på offentlig sted hvor mange ferdes og behovet for trygghet er stort.

Lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i fem måneder for fire slike tyverier. Høyesterett skjerpet straffen til åtte måneders fengsel etter at det var tatt et visst hensyn til tilståelse og en tidligere domfellelse for tilsvarende forhold.