Høyesterett - telefonbevis fra advokats telefon

Høyesteretts ankeutvalg avsa 11. oktober 2013 kjennelse som gjaldt hvorvidt og i tilfelle hvor langt teletrafikkdata til og fra en advokats telefon er omfattet av bevisforbudet.

Avgjørelse    17. oktober 2013    👤Lovdata

Høyesteretts ankeutvalg avsa 11. oktober 2013 kjennelse HR-2013-2131-U som gjaldt hvorvidt og i tilfelle hvor langt teletrafikkdata til og fra en advokats telefon er omfattet av bevisforbudet.

I straffesak mot en advokat ønsket påtalemyndigheten å føre som bevis for lagmannsretten en innhentet utskrift av teledata som viste advokatens kontakt med flere numre, hvorav noen tilhørte journalister og andre kunne tilhøre klienter. Forsvarer krevde beviset avskåret fordi det ville stride mot advokatens taushetsplikt å føre beviset. Under dissens kom lagmannsretten til at beviset måtte avskjæres i sin nåværende form, og at en sortering av opplysningene på listen måtte foretas i tingretten.

Høyesteretts ankeutvalg uttalte at det følger av straffeprosessloven § 119, jf. § 204 første ledd at det ikke er adgang til å føre bevis om forhold som er betrodd en advokat som ledd i juridisk bistand eller rådgivning - såkalt egentlig advokatvirksomhet. Etter sikker rettspraksis omfatter bevisforbudet også hvorvidt en advokat har hatt en person som klient. Den omstendighet at et dokument delvis inneholder opplysninger som er omfattet av et bevisforbud, gir ikke grunnlag for å nekte hele dokumentet ført som bevis. For sivile saker er denne regel kommet til uttrykk i tvisteloven § 26-7 andre ledd andre punktum. Selv om straffeprosessloven ikke inneholder noen tilsvarende bestemmelse, gjelder det samme i straffesaker. I denne saken innebar dette at det bare var opplysninger om telefonnumre som tilhører As klienter i egentlig advokatvirksomhet, som etter straffeprosessloven § 119, jf. § 204 første ledd ikke kunne fremlegges som bevis under ankeforhandlingen for lagmannsretten.

Lagmannsrettens kjennelse ble etter dette opphevet, og utvalget uttalte at ved den nye behandlingen av spørsmålet om bevisfremleggelse må lagmannsretten undersøke hvilke telefonnumre som tilhører personer som A har hatt oppdrag for som ledd i egentlig advokatbistand - juridisk bistand og rådgivning - og hvilke telefonnumre som tilhører andre. Opplysninger om telefonnumre som tilhører andre, kan fremlegges for retten.