Høyesterett - Tiltalt for skattesvik etter søknad om skatteamnesti

Høyesterett avsa 27. august 2012 dom HR-2012-1680-A om straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik. Den behandler særlig spørsmål om betydningen av at domfelte søkte om og oppfylte kravene for skatteamnesti.

Avgjørelse    5. september 2012    👤Lovdata

Høyesterett avsa 27. august 2012 dom HR-2012-1680-A om straffutmåling for skattesvik og medvirkning til andres skattesvik. Den behandler særlig spørsmål om betydningen av at domfelte søkte om og oppfylte kravene for skatteamnesti.

Domfelte oppfylte kravene for skatteamnesti og hadde søkt om frivillig retting, jf. ligningsloven § 10-4 nr. 3 slik bestemmelsen lød frem til 1. januar 2010, da Økokrim utferdiget siktelse for skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a jf. § 12-2. Domfelte hadde selv unndratt kapitalinntekt og formue fra beskatning og hadde medvirket til fire andre personers skattesvik.

Høyesterett fant at bestemmelsene om skatteamnesti i ligningsloven ikke formelt hindret påtalemyndigheten i å innlede straffeforfølgning. Imidlertid var domfelte den eneste som var blitt straffeforfulgt etter å ha søkt om frivillig retting. Det ble også lagt vekt på at skattemyndighetene i media hadde gitt uttrykk for at man ikke ville bli straffet hvis man søkte om amnesti. Høyesterett ga straffutmålingsutsettelse for domfeltes egne skatteunndragelser. Det ble utmålt straff for medvirkning til tre andre personers skatteunndragelser som til sammen beløp seg til ca. 425 000 kroner, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 2 jf. § 12-1 nr. 1. Etter strafferabatt for tilståelse og for at saken hadde tatt uforholdsmessig lang tid, ble straffen satt til fengsel i 120 dager hvorav 60 dager betinget. Straffen ble ansett avsont i varetekt, jf. strl. § 60.