Høyesterett - to avgjørelser om arbeidsrett

Høyesterett har i to nylig avsagte avgjørelser (HR-2011-908-A og HR-2011-910-A) vurdert ulike sider ved oppsigelser i arbeidslivet.

Avgjørelse    10. mai 2011    👤Lovdata

Høyesterett har i to nylig avsagte avgjørelser ( HR-2011-908-A og HR-2011-910-A) vurdert ulike sider ved oppsigelser i arbeidslivet.

HR-2011-908-A avsagt 4. mai 2011, gjaldt oppsigelse av en arbeidstaker i sykemeldingsperiode. Høyesterett fant at oppsigelsen av en skipsfører som ble skadet i ankelen under arbeid om bord og sykemeldt, var ugyldig. Oppsigelsen fant sted innen sykemeldingsperioden i sjømannsloven § 14 nr. 1. Den reelle grunn til oppsigelsen var sykefraværet og ikke tap av helseattest som var nødvendig for å arbeide om bord. Også reelle hensyn tilsa at oppsigelsen ble kjent ugyldig. Erstatning og oppreisning ble tilkjent med kr. 300 000.

HR-2011-910-A avsagt 5. mai 2011, gjaldt oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS. Pilotene, som alle hadde fylt 60 år, gikk til sak mot selskapet p.g.a. ulovlig aldersdiskriminering.

Høyesterett kom til at utvelgelsen av de oppsagte pilotene baserte seg på saklige hensyn og at den aldersbestemte forskjellsbehandlingen ikke var ulovlig. Utvalgskriteriet var objektivt og direkte knyttet til den pensjon de oppsagte pilotene hadde krav på fra arbeidsgiveren. Det var heller ikke i strid med kravet til forholdsmessighet. At man i en konkret situasjon velger å basere utvelgelsen på andre kriterier enn ansiennitet, kan i seg selv ikke føre til at oppsigelsen er usaklig begrunnet. De konsekvensene oppsigelsene får for den enkelte må utvilsomt kunne trekkes inn ved saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Høyesterett slo fast at forskjellsbehandling må ha et saklig formål, og den må ikke representere et uforholdsmessig inngrep overfor de som sies opp.

Saken reiste prinsipielle spørsmål som er lite behandlet i norsk rett. Saksomkostninger ble derfor ikke tilkjent for noen rettsinstans.