Høyesterett - Tripp Trapp-stol

Høyesterett avsa 27. juni 2012 dom HR-2012-1325-A som gjaldt en rekke immaterialrettslige spørsmål med utgangspunkt i at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen.

Avgjørelse    29. juni 2012    👤Lovdata   

Høyesterett avsa 27. juni 2012 dom HR-2012-1325-A som gjaldt en rekke immaterialrettslige spørsmål med utgangspunkt i at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen.

Sammendrag fra Høyesteretts nettside:

Saken gjaldt en rekke immaterialrettslige spørsmål med utgangspunkt i at Trumf AS hadde markedsført og solgt en barnestol, Oliver-stolen, som hadde fellestrekk med Tripp Trapp-stolen.

Høyesterett fant, blant annet på grunnlag av sakkyndige vurderinger og den tilsvarende vurdering av domstoler i flere land, at Tripp Trapp-stolen utvilsomt måtte anses som et åndsverk. Det var ikke nødvendig å ta stilling til om det gjelder et strengere krav til verkshøyde for brukskunst; et slikt eventuelt strengere krav ville under enhver omstendighet måtte anses oppfylt.

Tripp Trapp-stolen er utformet som en trapp med justerbare sitte- og fotplater som er festet i tverrgående spor. Stolen har en skrå "L-form" som bærer plater og rygg, og som gjør at det ikke er behov for bakre stolben.

Også Oliver-stolen er utformet som en trapp med justerbare sitte- og fotplater festet i tverrgående spor. Og som Tripp Trapp-stolen, har den en skrå L-form. Den mest iøynefallende forskjellen mellom de to stolene er at Tripp Trapp-stolens skrå L-form består av rette linjer, mens Oliver-stolen her har buede linjer.

Denne ulikheten ble ikke funnet å være tilstrekkelig, og Oliver-stolen ble ansett som en krenkelse av Stokke AS' opphavsrett til Tripp Trapp-stolen. Det ble tilkjent erstatning for opphavsrettskrenkelsen med utgangspunkt i anslått tapt dekningsbidrag. Opphavsmannen ble tilkjent oppreisning for krenkelsen av hans ideelle interesser, jf. åndsverkloven § 55 første ledd andre punktum. Det ble i denne forbindelse lagt til grunn at organansvaret også omfatter grov uaktsomhet hos innkjøpsansvarlig, som fra administrerende direktør hadde fått delegert selvstendig ansvar for denne del av virksomheten, og som også faktisk traff beslutningene på dette felt, som innen selskapet utgjorde en hovedaktivitet.

Trumf AS ble videre funnet å ha krenket Stokke AS' varemerke "Stolen som vokser med barnet", ved å skrive blant annet det følgende ved presentasjonen av Oliver-stolen: "Denne flotte barnestolen vokser med barnet ditt." Det ble i denne forbindelse vektlagt at Trumf AS' slagordlignende formulering ikke ga opplysninger om stolen som ikke også fulgte av teksten for øvrig, og at formuleringen ble benyttet nettopp i forbindelse med det som er funnet å være en etterligning av Tripp Trapp-stolen.