Dommerklubbe

Høyesterett - utvisning av alenemor med omsorg for barn

Høyesterett behandlet 29. januar 2015 en sak om utvisning av og å nekte oppholdstillatelse for en kenyansk kvinne som hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Hun var alene om omsorgen for et mindre barn, som var norsk statsborger.

Avgjørelse    30. januar 2015    👤Knut Davidsen

Høyesterett kjente vedtaket om utvisning av kvinnen fra Norge og vedtaket om å nekte henne oppholdstillatelse for familiegjenforening med sin nå snart fem år gamle datter ugyldig. Datteren er norsk statsborger. Den utviste kvinnen har eneomsorgen for henne, og ville derfor ha vært nødt til å ta henne med seg til Kenya. Utvisningsvedtaket var en reaksjon på at kvinnen hadde oppgitt uriktig identitet i sin asylsøknad, og at hun hadde oppholdt seg ulovlig i Norge.

Høyesterett konkluderte med at utvisning ville være uforholdsmessig og i strid med hensynet til barnets beste. Utvisning av moren ville medføre at datteren ble avskåret fra den barndommen og oppveksten i Norge som hun ellers hadde rett til. Høyesterett la også vekt på den vanskelige omsorgssituasjonen i Kenya. Høyesterett slår i dommen fast at vedtakene strider mot jentas rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8.

Dommen er av betydning for tolkningen av den nye bestemmelsen om beskyttelse av privat- og familielivet i Grunnloven § 102 og regelen i Grunnloven § 104 om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, jf. EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3. Den er også av betydning for barns partsrettigheter i utlendingssaker og for adgangen til å anlegge menneskerettssøksmål for norske domstoler.

Les Høyesteretts dom og kjennelse her: HR-2015-206-A