Dommerklubbe

Høyesterett - vilkår for utlevering av krigsforbryter

Høyesterett avsa 6. februar 2015 dom i sak om vilkårene for utlevering av en krigsforbryter i en straffesak var oppfylt. Siktede hadde søkt om og fylte vilkårene for norsk statsborgerskap og hadde tre barn som alle var født i Norge.

Avgjørelse    9. februar 2015    👤Knut Davidsen

Saken gjaldt om vilkårene for utlevering i straffesak var oppfylt, jf. utleveringsloven § 7,  Grunnloven § 102 og § 104, EMK artikkel 8 og FNs barnekonvensjon artikkel 3. En rwander som var tiltalt for å ha deltatt i folkemord og forbrytelse mot menneskeheten i Rwanda i 1994, ble begjært utlevert fra Norge. Ved spørsmål om vilkårene for utlevering etter   utleveringslovens § 7 var til stede måtte det foretas en forholdsmessighetsvurdering mellom samfunnets interesse av å kunne utlevere lovbrytere på den ene siden, og betydningen av det inngrep dette representerer i de grunnlovsbestemte individrettigheter på den annen. Siktede hadde tre barn som alle var født i Norge, men Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for å gi hensynet til barnas beste absolutt prioritet. Både hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet og til en forsvarlig behandling av den alvorlige tiltalen gjorde det påkrevd at anklagen om folkemord blir prøvd i det land forbrytelsen er begått og som siktede har rømt fra. De individuelle byrdene et vedtak om utlevering får for mannens barn, kan ikke veie opp for de grunnene som uten tvil taler for at siktede utleveres. Anken ble forkastet. Les dommen her.