Akeulykke

Høyesterett - yrkesskade etter akeulykke

Høyesterett avsa 19. mai 2014 dom i sak som gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse hvor skade pådratt ved aking i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiveren, ikke hadde blitt godkjent som yrkesskade.

Avgjørelse    23. mai 2014    👤Lovdata   

Det springende punkt var om arbeidstaker hadde vært "i arbeid" da ulykken skjedde, jf. folketrygdloven § 13-6 andre ledd. Dette var etter Høyesteretts syn et spørsmål om akeaktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at den måtte anses for å ha skjedd "i arbeid". Høyesterett la vekt på at aktiviteten hadde som formål å styrke teambyggingen blant deltakerne og skape positivt engasjement på seminarets faglige del, at arbeidsgiveren hadde forventet at deltakerne på seminaret var med, og at arbeidsgiveren også arrangerte og betalte for aktiviteten og på den måten hadde mulighet for å kontrollere risikoen. Arbeidstakerne hadde mer begrensede muligheter til å kontrollere den nokså risikopregede aktiviteten. Yrkesskadedekningens formål - å sikre mot risiko man utsettes for i arbeid - tilsier at arbeidstakeren ikke bærer risikoen i et slikt tilfelle.

Høyesterett ga uttrykk for at det dreide seg om et grensetilfelle, men fant det klart at akingen skjedde "i arbeid". Trygderetten hadde, som lagmannsretten, bygget på feil rettsanvendelse, og Trygderettens vedtak var dermed ugyldig.

Les dommen: HR-2014-997-A