Ambulanse

Høyesterett – ærekrenkelse, oppreisning

Høyesterett avsa 5. mars 2014 dom i sak om Dagbladets anke over lagmannsrettsdommen hvor avisen ble dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en ambulansesjåfør for ærekrenkende uttalelser. Anken over lagmannsretten dom ble, med dissens 4-1, forkastet.

Avgjørelse    6. mars 2014    👤Knut Davidsen   

Dagbladet ble i tingretten dømt til å betale oppreisning med en million kroner til ambulansesjåføren for dekning av en hendelse i Sofienbergparken hvor en mann som hadde fått en hjerneskade ikke ble tatt med i ambulansen. Avisen anket, og ble i lagmannsretten dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisning til ambulansesjåføren for ærekrenkende utsagn, jf. skadeserstatningsloven § 3-6. Høyesteretts flertall kom til at faktapåstandene i det publiserte materialet både enkeltvis og samlet var vernet av ytringsfriheten. Når det gjaldt rasismepåstander i kommentarer og leder, kom Høyesteretts flertall til at beskyldningene ikke var vernet av EMK artikkel 10 nr. 1. Det dreide seg her om verdivurderinger, men disse inneholdt konkrete beskyldninger med et temmelig presist innhold og manglet tilstrekkelig faktisk grunnlag. Beskyldningene var alvorlige, og de var heller ikke nødvendige for å fremme den offentlige debatten om skjult rasisme i det offentlige helsevesenet.

Les dommen HR-2014-445-A.