Høyesterett – aldersdiskriminering av helikopterpiloter

Høyesterett avsa 14. febuar 2012 dom HR-2012-325-A om hvorvidt arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer når de blir 60 år

Avgjørelse    15. februar 2012    👤Lovdata

Høyesterett avsa 14. febuar 2012 dom HR-2012-325-A om hvorvidt arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer når de blir 60 år

 

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Saken gjelderaldersdiskriminering, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 13, og reiser spørsmål om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer ved fylte 60 år.

Ti helikopterflygerne saksøkte arbeidsgiveren med krav om å få stå i stillingen etter fylte 60 år – selv om det fulgte av gjeldende tariffavtale, slik partene tolket den, at de pliktet å fratre ved fylte 60 år. De viste til arbeidsmiljøloven kapittel 13, som forbyr forskjellsbehandling på grunn av alder. Arbeidsgiveren og arbeidstakerorganisasjonen, som var partshjelper for arbeidsgiveren, gjorde gjeldende at arbeidsmiljølovens unntak for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende, kom til anvendelse.

Flygernes krav førte ikke fram i tingretten og lagmannsretten, men de fikk medhold i Høyesterett.

Det er tidligere slått fast av Høyesterett at arbeidsmiljølovens regler skal tolkes slik at de er forenlige med EU-direktivet om likebehandling i arbeidslivet. Etter at lagmannsretten behandlet helikopterflygernes sak, har EU-domstolen avsagt flere dommer om aldersdiskriminering. Den siste EU-dommen gjaldt en tvist mellom flygere og Lufthansa om den tariffastsatte sekstiårsgrensen som gjaldt for dem, ”Priggedommen”. EU-domstolen konkluderte der med at aldersgrensen ikke kunne begrunnes med sikkerhetshensyn eller helse all den tid sertifikatreglene tillater flyging inntil flygeren fyller 65 år.

Også i Norge bestemmer sertifikatreglene at ervervsmessig flyging kan finne sted inntil flygeren fyller 65 år, på nærmere fastsatte vilkår. Slik Høyesterett så det, følger det da direkte av Priggedommen at sikkerhetshensyn eller helsemessige forhold ikke kan begrunne sekstiårsgrensen for helikopterflygerne. Høyesterett tok ikke endelig stilling til om de andre formålene som var trukket fram – hensynet til en verdig avgang, til raskt avansement for de yngre flygerne og til å beskytte den gode pensjonsordningen – var saklige i denne sammenhengen, fordi de uansett ikke var tilstrekkelig tungtveiende til at det var forholdsmessig å kreve at flygerne sluttet når de fylte 60 år.