Dommerklubbe

Høyesterett – åpning av mobil

Høyesterett avsa 30. august 2016 kjennelse som gjaldt spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for - om nødvendig ved tvang - å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon.


Avgjørelse    5. september 2016    👤Lovdata   

I forbindelse med en siktelse for grov kroppskrenkelse begjærte politiet kjennelse for at siktedes fingeravtrykk kunne brukes «til å låse opp tastelås på siktedes mobiltelefon». Bakgrunnen var en antakelse om at telefonen kunne ha vært brukt til å filme eller fotografere de voldshandlinger som siktelsen gjaldt. Siktede har ikke villet medvirke til å «åpne» telefonen - heller ikke ved å oppgi den pin-koden som kan brukes i stedet for fingeravtrykk. Politiets begjæring ble tatt til følge av tingretten, og anken ble forkastet av lagmannsretten. Høyesterett kom til at straffeprosessloven § 157 ikke gir adgang til å bruke siktedes fingeravtrykk til å få tilgang til opplysninger i hans mobiltelefon. Lagmannsretten hadde tolket bestemmelsen uriktig, og kjennelsen ble opphevet. 

Les kjennelsen her: HR-2016-1833-A.