Dommerklubbe

Høyesterett – dyrevelferd

Høyesterett har i dom 9. november 2016 skjerpet straffutmålingen for overtredelse av dyrevelferdsloven.

Avgjørelse    10. november 2016    👤Beate Kronen

I dom HR-2016-2285-A fastsatte Høyesterett straffen for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 andre ledd sammenholdt med § 24 til fengsel i ett år og åtte måneder. 

Domfelte drev kjøttproduksjon basert på storfehold. Han hadde i midten av desember 2014 en besetning på 92 dyr. Frem til dette tidspunktet var dyreholdet på gården sett fra et dyrevelferdsmessig synspunkt, alminnelig godt. Domfelte, som tidligere hadde hatt hjelp av faren med gårdsstellet, fikk da beskjed om at faren hadde fått diagnosen Alzheimer. Rett etter dette sluttet domfelte å gå i fjøset. Han forklarte at han fikk en psykisk reaksjon. Etter å ha mottatt en bekymringsmelding, tok Mattilsynet 20. mars 2015 seg inn i fjøset sammen med politiet. Besetningen på 92 dyr var døde. Tingretten la ved avgjørelsen av skyldspørsmålet til grunn at det siste dyret døde i midten av februar. Høyesterett kom til at straffen som utgangspunkt skulle fastsettes til fengsel i ett år og ti måneder. Det ble gitt et begrenset tilståelsesfradrag på to måneder. 

Dommen gir veiledning for straffenivået ved de store dyretragedier.

(Sammendraget er hentet fra Høyesteretts nettside.)