Dommerklubbe

Høyesterett – erstatningskrav mot staten

Høyesterett avsa 21. oktober 2016 storkammerkjennelse i sak som gjaldt krav fra en bortfester i et tomtefesteforhold om erstatning fra staten for påstått konvensjonsbrudd. 

Avgjørelse    24. oktober 2016    👤Randi Bjørhei

Bortfester mente at eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjons tilleggsprotokoll 1  artikkel 1 (EMK  P 1-1) er krenket gjennom kravet i  tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2 om at oppregulering av festeavgiften på annet grunnlag enn etter endringen i pengeverdien, «tvillaust» må være avtalt. Saken mellom bortfester og fester er behandlet av Høyesterett tidligere i en sak fra 4. desember 2006, men uten at spørsmålet om konvensjonsbrudd ble vurdert. Saken ble nå behandlet av Høyesterett i storkammer. Et flertall på åtte dommere mente erstatningssøksmålet mot staten måtte avvises fra domstolene fordi ansvaret i realiteten knyttet seg til den rettslige avgjørelsen i 2006, jf.  domstolloven § 200 tredje ledd. Bestemmelsen har til formål å unngå omkamp om rettslige avgjørelser. Flertallet tok da ikke stilling til om det forelå et konvensjonsbrudd. Et mindretall på tre dommere mente saken måtte fremmes fordi erstatningskravet i realiteten var bygget på statens ansvar som lovgiver. Mindretallet uttalte også at bortfesterne gjennom «tvillaust»-kravet har blitt utsatt for en krenkelse av EMK  P 1-1. Saken har betydning for adgangen til å reise erstatningssøksmål mot staten etter at det foreligger en rettskraftig dom i tilknytning til samme saksforhold. 

(Sammendraget er hentet fra Høyesteretts nettside)

Storkammerkjennelse  HR-2016-2195-A ble avsagt med dissens 8-3.