Høyesterett – helsepersonells taushetsplikt

I dom av 6. november 2013 behandlet Høyesterett spørsmål om en lege kunne dømmes for å ha ødelagt bevis. Han hadde fjernet mulige spor av DNA fra en pose med narkotika før han overleverte den til politiet.


Avgjørelse    12. november 2013    👤Lovdata   

Helsepersonell fant en pose med narkotika på en bevisstløs pasient etter innleggelse på sykehus. Personalet kontaktet politiet, og en politibetjent kom for å hente posen. Legen gned da posen mellom hendene før han ga den til politiet. For dette fikk han forelegg for å ha fjernet mulige spor av DNA, jf. straffeloven § 132 første ledd.

Høyesterett kom til at legen handlet innenfor den taushetsplikt som gjelder for helsepersonell etter helsepersonelloven § 21 . Han handlet dermed rettmessig og kunne ikke domfelles. Høyesterett la til grunn at rekkevidden av taushetsplikten må avgjøres ut fra et konkret rimelighetsskjønn blant annet hensett til de praktiske muligheter for å verne om pasientens anonymitet. I den konkrete vurderingen la Høyesterett vekt på at legen var klar over sin taushetsplikt, at sykehuset ikke hadde sørget for anonymisering før legen fikk hånd om posen, at politibetjenten stilte spørsmål rundt identiteten til pasienten og ga uttrykk for at prøver av DNA ville bli tatt, og at identiteten til pasienten enkelt kunne beskyttes.Se dommen her.